ภาษา :

6191884619188461918846191884619188461918846191884
วันนี้ 207
เมื่อวานนี้ 3496
เดือนนี้ 16391
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6191884
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 6
สมาชิก 0
IP : 23.20.112.112
06 กรกฎาคม 2558

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ... พึ่งพาปรึกษาได้ - เกษตรทั่วไทย

ย้อนกลับ

ปัจจุบันเกษตรกรทั่วประเทศคงอุ่นใจมากขึ้นที่มี “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” หรือ“อกม.”เป็นที่พึ่งและช่วยเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  (อกม.) จะเป็นที่พึ่งพาของเกษตรกรได้ในเบื้องต้น...

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันมี อกม. รวมทั้งสิ้น 75,181 คนทั่วประเทศ โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน เช่น ประสานและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  (ทบก.) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) 2. จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน 4. ติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โรคระบาดสัตว์ น้ำเสีย ภัยแล้ง น้ำท่วม  และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เป็นต้น เพื่อจะได้แก้ปัญหาและช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ในช่วงปีที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ อกม. พบว่า อกม.ร้อยละ 77.4 ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านการเกษตร ขณะที่ร้อยละ 76.7 มีการสำรวจรายงานการระบาดศัตรูพืช สัตว์ สัตว์น้ำ ส่วนร้อยละ 69.5 มีการถ่ายทอดความรู้การเกษตร ร้อยละ 68.4 มีการรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ และร้อยละ 64.8 มีการรายงานสภาวะการผลิต

นอกจากนี้ยังได้ ประเมินเกษตรกรที่ได้รับบริการและสนับสนุนจาก อกม. ในพื้นที่ 19 จังหวัด จำนวน 1,111 ราย พบว่า เกษตรกรร้อยละ 42.8 ได้รับการช่วยสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน อกม.ร้อยละ 69.4 ได้เข้าร่วมจัดทำแผน พัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 82.2 ได้ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรภายในหมู่บ้านขณะที่เกษตรกรร้อยละ 87 ได้รับบริการและสนับสนุนกิจกรรมทดสอบ ทดลอง ส่งเสริม ขยายพันธุ์พืช สัตว์ หรือสัตว์น้ำในหมู่บ้านของ อกม. ทั้งยังพบว่า อกม.ร้อยละ 78.7 ได้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น โครงการรับจำนำข้าว การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และร้อยละ 73.3 ได้เฝ้าระวัง สำรวจและรายงานผลการระบาดของศัตรูพืช ศัตรูสัตว์ และศัตรูสัตว์น้ำ

นายวิทยา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า  อนาคตกระทรวงเกษตรฯ มีแผนที่จะคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดีเด่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ ทั้งยังมีแนวทางที่จะพิจารณาช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เสียสละทั้งเวลาและงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีจิตอาสา เช่นการให้โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัด การเข้ารับการฝึกอบรม และการทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดทำแปลงสาธิตแปลงทดสอบ เป็นต้น  พร้อมส่งเสริมให้มีการรวมตัวแต่ละระดับเพื่อรวบรวมการประสานข้อมูลเป็นแนวทางสำหรับอนาคต และอาจมีการส่งข่าวข้อมูลทาง SMS ไปยังอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านทุกรายซึ่งจะทำให้การแจ้งเตือน ข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น..อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาด้านการเกษตร สามารถปรึกษา “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” ได้ แต่จะช่วยได้จริงหรือไม่?...ต้องลอง