ภาษา :

6030090603009060300906030090603009060300906030090
วันนี้ 5
เมื่อวานนี้ 3447
เดือนนี้ 74983
เดือนที่แล้ว 110151
รวมทุกวัน 6030090
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 6
สมาชิก 0
IP : 54.205.251.179
25 พฤษภาคม 2558

ขยายผลโครงการ...สหกรณ์ในโรงเรียน

ย้อนกลับ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการขยายผล โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ อันจะเป็น  ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื่องจากระบบสหกรณ์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพราะสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันผลิตสินค้า ร่วมกันขาย เป็นการช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน เพื่อสร้างความอยู่รอดของคนในชุมชน     

สำหรับแนวทางการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโรงเรียนนั้น มีเป้าหมายหลัก ๆ  คือการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนรู้จัก
การทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ให้รู้จักการเคารพสิทธิและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ที่สำคัญคือให้รู้จักการใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ถือว่าเป็นการช่วยตนเองได้เป็นอย่างดี ก่อนที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดำเนินการขยายผลโครงการสหกรณ์ในโรงเรียนแล้วกว่า 400 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีแนวทางจะขยายผลโครงการเพิ่มอีกอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้ระบบสหกรณ์เดินหน้าพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งและมั่นคง สามารถขยายผลไปในกลุ่มต่าง ๆมากขึ้น ตามแผนการพัฒนาระบบสหกรณ์ (Road Map) ที่ตั้งไว้

“การส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนในเรื่องของหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้อง จนนำไปสู่การขยายผลนำไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เป็นรากฐานในการพัฒนาระบบสหกรณ์ในอนาคต เนื่องจากเด็กนักเรียนเหล่านี้กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าเราเริ่มปลูกฝังความรู้และความดีงามของหลักการสหกรณ์ให้เด็กตั้งแต่วันนี้ และให้เขาได้ศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อโตขึ้นเขาก็จะถ่ายทอดความรู้และประสบ การณ์ต่อ ๆ กันไป ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสหกรณ์ไทยเกิดการพัฒนาและอยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานเท่านาน” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.