ภาษา :

6191736619173661917366191736619173661917366191736
วันนี้ 59
เมื่อวานนี้ 3496
เดือนนี้ 16243
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6191736
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 17
สมาชิก 0
IP : 54.81.6.103
06 กรกฎาคม 2558

เกี่ยวกับเรา / About Us

Website Coopinthailand ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆสหกรณ์ กว่า 1500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งที่อยู่ เบอร์โทรศํพท์ โทรสาร โดยสามารถค้นหาข้อมูล โดยแยกเป็นหมวดหมู่ทั้ง ตามประเภทของผลิตผลทางการเกษตร ของแต่ละสหกรณ์ ได้แก่ ข้าว ปาล์ม-อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด โคเนื้อ-โคนม ปุ๋ย เครื่องมือ-เครื่องจักร พืชผักและผลไม้ และผลิตภัฒฑ์เป็ดเตล็ด และสามารถสืบค้น ตามรายชื่อสหกรณ์ จังหวัด ภาค ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์นี้ เป็นดรรชนี แหล่งวัตถุดิบทางการเกษตร และศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางการค้าและธุรกิจ เป็นการสนับสนุนธุรกิจสหกรณ์ไทยฐานะตัวกลาง การซื้อขายแลกเปลี่ยนและกระจายผลผลิตจากกล่มเกษตรไปสู่กลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลุ่มสหกรณ์ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย ผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน ในราคาเหมาะสม อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสิรมการค้าแบบเสรี เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ไทยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านคุณภาพ สินค้าและด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ และช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตองค์รวมของคนไทย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนันสนุนธุรกิจสหกรณ์ไทยให้ก้าวไกล ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนการซื้อขายและขยายการลงทุนผ่านระบบสหกรณ์ อันจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค อีกทั้งความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป