ภาษา :

6193075619307561930756193075619307561930756193075
วันนี้ 717
เมื่อวานนี้ 681
เดือนนี้ 17582
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6193075
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 16
สมาชิก 0
IP : 23.20.137.66
07 กรกฎาคม 2558

ย้อนกลับ

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

เริ่มก่อตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส เชียงใหม่ จำกัด ในวันที่ 9 พ.ย. 2532 ซึ่ง ก่อตั้งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ในปีพ.ศ. 2534 ธ.ก.ส. จึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์(กตศ.) สนับสนุนและช่วยเหลือให้เกษตรกรลูกค้ารวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นในทุกจังหวัด ที่มีสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาระดับจังหวัดตั้งอยู่ โดยใช่ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จำกัด (สกต.) ชื่อภาษาอังกฤษ “ AGRICULTURAL MARKELING CO – OPERATIVE LIMITED (AMC)”
โดยในระยะ 5 ปีแรก สกต. ตกลงให้ ธ.ก.ส. เข้าไปช่วยเหลือในด้านการบริหารงานและการจัดการเพื่อวางรากฐานการเนินงานให้ สกต. ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินได้ตนเองในภายหลัง

2. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง สกต.เชียงใหม่ จำกัด
2.1. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า มีองค์กรของตนเองเพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตลาด
2.2. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า มีอำนาจต่อรองอย่างแท้จริง ในการทำธุรกิจกับผู้ขายปัจจัยการผลิต
และผู้รับซื้อผลิตการเกษตร
2.3. เพื่อให้เกษตรลูกค้า ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลิตผล การเกษตร
2.4. เพื่อให้เกษตรลูกค้า มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจการค้า สามารถตาม
ทันวิธีการและกลไกทางการตลาด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ใช้
การเกษตรเป็นตัวนำ
2.5. เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า มีศูนย์รวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และได้รับข้อมูลความ ต้องการทางการตลาด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้ได้ผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ

3. ผลการดำเนินงานของ สกต. ผลการดำเนินงานของ สกต. ที่นำเสนอเป็นผลการดำเนินงานเฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจให้บริการและ ส่งเสริมการเกษตร ไม่ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินฝาก สมาชิกสามารถใช้บริการโดยตรงจาก ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
4.1. ธุรกิจ การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เครื่องอุปโภคบริโภคและ สิ่งจำเป็นอื่น ๆ มาจำหน่ายแก่สมาชิกเป็นเงินสดในราคาที่เป็นธรรม โดยมีวิธีการจัด
หา 2 วิธี คือ ซื้อขาดและรับฝากขาย จาก 2 ทาง ดังนี้
4.1.1 บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรกลางของ สกต. จะดำเนินการเจรจา
กับผู้ผลิตหรือจำหน่ายในส่วนกลางหรือภูมิภาคแทน สกต. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพ ในราที่เป็นธรรมให้ สกต. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535
4.1.2ในกรณีที่ บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ไม่สามรถจัดหาสินค้าให้ สกต. ได้ครบทุกประเทศ สกต. จะจัดหาเองจากร้านค้าท้องถิ่น
4.2. ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล ทำการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกเพื่อจำหน่ายหรือ
แปรรูปเพื่อจำหน่าย ด้วยวิธีการ 3 วิธี คือ 1) เป็นตัวแทนจำหน่าย 2)รวบรวมเข้ากองกลาง และ 3) ซื้อขาด สำหรับช่องทางจำหน่าย สกต. จะขอให้บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด ดำเนินการจัดหาตลาดให้ โดย สกต. จะส่งข้อมูล ประเภท ชนิด คุณภาพ ปริมาณ ผลิตผลการเกษตร และระยะเวลาที่ต้องการจำหน่ายให้แก่บริษัท ไทยธุรกิจ จำกัด เพื่อใช้ในการติดต่อเจรจาต่อรองให้ได้ราคา และเงื่อนไขการจำหน่ายที่เป็นธรรมที่สุด ตลอดจนการตกลงจำหน่ายกับผู้รับซื้อในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
4.3. ธุรกิจการให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ทำการจัดบริการทางการเกษตรให้แก่สมาชิก เช่น การข่นส่ง การขุดบ่อน้ำ การไถดิน เป็นต้น โดยคิดค่าบริการจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม
4.4. ธุรกิจแปรรูป เมื่อปี 2546 สกต.เชียงใหม่ จำกัด ได้เริ่มดำเนินธุรกิจโรงสี โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร ตั้งอยู่ที่ ตลาดกลางแม่
อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นโรงสีรุ่นใหม่ กำลังผลิต 40 ตัน/วัน

สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 สกต. มีสมาชิรวมทั้งหมด จำนวน 95,164 ราย
มีมูลค่าหุ้นทั้งหมด จำนวน 36.88 ล้านบาท มีหน่วยบริการสมาชิกหรือร้านค้าย่อยจำนวน 192 ร้านค้า และผลการดำเนินงานของ สกต. ตั้งแต่ปี 2534 – 2546


ผู้บริหาร มนตรี ปันชัย รักษาการผู้จัดการ
รหัสสหกรณ์: 9251
นวัตกรรม: จัดหาสินค้า : ปุ๋ย / รวบรวมสินค้า : ข้าวโพด
หมวดหมู่้สินค้า: ข้าวโพด
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
จังหวัด: เชียงใหม่
ที่อยู่: 54/25-26 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์: 053218261
หมายเลขโทรสาร:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: