ภาษา :

6179938617993861799386179938617993861799386179938
วันนี้ 2176
เมื่อวานนี้ 2269
เดือนนี้ 4445
เดือนที่แล้ว 118857
รวมทุกวัน 6179938
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ในขณะนี้
บุคคลทั่วไป 22
สมาชิก 0
IP : 54.81.17.43
02 กรกฎาคม 2558

ย้อนกลับ

สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์และการพัฒนา

สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด พัฒนามาจากสหกรณ์ธนกิจ ไม่จำกัดสินใช้ ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2511 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2514 ในประเภทสหกรณ์การเกษตร ทะเบียนเลขที่ 349/11677 ได้เริ่มเปิดดำเนินการจริงๆตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2514 สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมท้องที่ทุกตำบลของอำเภอแม่ริม เมื่อเริ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรมีสมาชิกจำนวน 214 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 3,237 คน เป็นชาย 1,533 คน เป็นหญิง 1,704 คน (ณ.วันที่ 27 ตุลาคม 2552)

ในช่วงปี 2514 สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด ดำเนินงานโดยเช่าอาคารจากเอกชนร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด ดำเนินงานมาจนถึงปี 2518 จึงได้ซื้อที่ดินจำนวน 2 งาน ( เป็นเงิน 50,000.-บาท )และก่อสร้างสำนักงานของตนเองด้วยเงิน 300,000.-บาท สำนักงานดังกล่าวนี้นอกจากจะใช้ประโยชน์เอง ยังให้สำนักงานสหกรณ์อำเภอแบ่งเช่าด้วย

ในขณะเดียวกัน ในปี 2519 นี้สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด ก็ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามกับสำนักงานเดิมจำนวน 2 ไร่ ในราคา 190,000.-บาท และได้พัฒนาด้วยการถมที่ดินดังกล่าวทีละน้อยๆ ในระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี โดยเสียค่าถมดินเป็นเงินประมาณ 310,000.-บาท (รวมเป็นเงินและค่าถมที่ 500,000.-บาท)

ในปี 2532 สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างฉาง ขนาด 17x24 ม. ความจุ 500 ตัน เครื่องชั่งพร้อมโรงคลุมขนาด 50 ตัน และลานตากพร้อมกับก่อสร้างโกดังเก็บวัสดุการเกษตรขนาด 17x8 ม. โดยใช้ทุนของสหกรณ์เองเป็นเงิน 2,068,410.-บาท

ในปี 2534 สหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารร้านค้าพร้อมสำนักงานบริเวณที่ก่อสร้างฉาง โดยเป็นอาคารชั้นครึ่ง โดยด้านหน้าเป็นอาคารร้านค้าซุปเปอร์มาเก็ต โกดังเก็บสินค้าอยู่ด้านหลัง ชั้นบนเป็นห้องประชุมและสำนักงานสหกรณ์ซึ่งก่อสร้างโดยใช้ทุนของสหกรณ์เองเป็นเงิน 2,471,736.-บาท

ในปี 2538 สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินที่บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จำนวน 3 ไร่ ด้วยทุนสหกรณ์เอง จำนวน 1,000,000.-บาท เพื่อก่อสร้างตลาดกลางตามที่สหกรณ์ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างตลาดกลางสินค้าเกษตรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2.08 ล้านบาท โครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันจัดทำโครงการระหว่างนักวิชาการจากสำนักงานสหกรณ์อำเภอ ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการสหกรณ์ ใช้ในการก่อนสร้างโกดัง (ขนาด 500 ตัน) เครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร์ (ขนาด 40 ตัน) ลานตาก (ขนาด 3,200 ตารางเมตร) รวมทั้งบ้านพักคนงานอีก 1 หลัง นอกจากนี้สหกรณ์ฯเองก็ได้ใช้ทุนของสหกรณ์สมทบอีก 500,000.-บาทเพื่อต่อเติมหลังคาเครื่องชั่งให้สามารถคลุมแดดและกันฝนได้ ละถนนคอนกรีต ในปีเดียวกันนี้สหกรณ์ก็ได้ร่วมกับบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการบริหารเป็นปั๊มน้ำมันขนาด 8 หัวจ่าย

ในปี 2539 สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินบริเวณใกล้กับตลาดกลางสินค้าการเกษตร อยู่ที่บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม เนื้อที่ 2 ไร่ เป็นเงิน 1,500,000.-บาท พร้อมกับค่าถมที่ดินอีก 500,000.-บาท เพื่อก่อสร้างโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ และโรงคัดเมล็ดพันธุ์พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเงิน 13,171,000.-บาท และสหกรณ์ได้ใช้เงินทุนสหกรณ์สมทบสร้างลานตาก บ้านพักคนงาน และรั้วอีกเป็นเงิน 631,000.-บาท

โครงการดังกล่าวนี้ ริเริ่มโดยแนวความคิดของผู้จัดการด้วยเห็นว่าการซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สหกรณ์ดำเนินการอยู่ยังไม่มีคุณภาพดีพอจำเสนอแนวคิดดังกล่าวให้คณะกรรมการสหกรณ์ ตลอดจนนักวิชาการสหกรณ์ จากสำนักงานสหกรณ์อำเภอได้พิจารณาและช่วยกันเขียนโครงการเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ตั้งแต่ปี 2536-2537 ต่อมาเมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะประสานความร่วมมือระหว่างหน่อยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ของสถาบันเกษตรกร” สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด จึงได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

ในปี 2545 สหกรณ์ฯได้ก่อสร้างฉางเก็บพืชผลทางการเกษตรที่บริเวณตลาดกลางเพิ่มเติมอีกหนึ่งหลัง ขนาด 12 x 17 ม. ความจุ 300 ตัน โดยใช้ทุนสหกรณ์เองเป็นเงิน 800,000.-บาท

ในปี 2546 สหกรณ์ได้ก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ โดยใช้ทุนของสหกรณ์เองขนาด 7 x 16 ม. ค่าก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์เป็นเงิน 1,206,475.-บาท และได้ย้ายร้านค้าเดิมมาที่ใหม่ซึ่งอยู่ติดกันและย้ายสำนักงานจากชั้น 2 มาอยู่บริเวณด้านล่าง คือร้านค้าเดิมส่วนชั้นบนใช้สำหรับเป็นห้องประชุมอบรมสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ในปี 2550 สหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงคลุมเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ โรงคลุมผลิตผลทางการเกษตรและฉางเก็บพืชผลทางการเกษตร โดยใช้ทุนของสหกรณ์เอง เป็นเงิน 5,820,515.24.-บาท

ในปี 2551 สหกรณ์ได้รับการอนุเคราะห์จากสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง จำกัด ให้เครื่องอบลดความชื้น สหกรณ์ใช้ทุนของสหกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง จำนวนเงิน 500,000.-บาท

ธุรกิจของสหกรณ์

สหกรณ์ดำเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค์ครบวงจร โดยบริการธุรกิจต่างๆแก่สมาชิก ดังนี้
1.ธุรกิจสินเชื่อ
2.ธุรกิจบริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย (วัสดุการเกษตร และร้านค้าสหกรณ์)
3.ธุรกิจรวบรวมผลิตผล (ถั่วเหลืองและข้าว)
4.ธุรกิจเงินรับฝาก
ท่านสามารถดูข้อมูลและเยี่ยมชมเวปไซต์ของสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด ได้ที่ http://www.maerimcoop.com/
รหัสสหกรณ์:
นวัตกรรม: จัดหาสินค้า : ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย / รวบรวมสินค้า : ถั่ว
หมวดหมู่้สินค้า: เบ็ดเตล็ด
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
จังหวัด: เชียงใหม่
ที่อยู่: 38/6 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
หมายเลขโทรศัพท์: 053-297129
หมายเลขโทรสาร: 053-860630
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ: